Synodální proces 2021-2023

letak-synoda 21_23letak-synoda 21_23

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří
– vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání
všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí
k rozvoji církve.

Jak bude synodální proces probíhat?
9./10. října 2021 – Slavnostní zahájení papežem
Františkem v Římě.
17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé
diecézi
• Biskup každé diecéze určí koordinátora,
který spolu s týmem bude moderovat celý
synodální proces na úrovni diecéze.
• V každé farnosti bude ustanoven koordinátor
synodálních skupinek, které zde vzniknou.
• V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022
se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat
o nabídnutých tématech.

Co je vlastně cílem synody?
Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu:
Jaké konkrétní otázky budou například řešeny?
• Jaký prostor k promlouvání v církvi
máme (muži, ženy, děti, senioři…)?
• Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl
podílet na rozhodování a směřování života
mého křesťanského společenství?
• Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání
druhým v našich společenstvích?
• Jakým skupinám lidí se v církvi dosud
nedostatečně naslouchá?
• Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení
liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného
Božího lidu?
• Jak dochází v našem církevním společenství
k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu několika setkání
v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané
budou společně zamýšlet nad předloženými tématy
a budou společně formulovat vlastní zkušenosti,
přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na
celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce
ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“
z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi
na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování
bude završen vlastním zasedáním biskupské
synody v říjnu 2023.