Kaplička u studánky

Kaplička v lese se studánkou

Kaple ve staroveském lese byla postavena roku 1876. Podnět k jejímu postavení dal staroveský farář P. Antonín Kotouček (dokončení kaple se už nedožil).

Okolí kaple a studánky bylo postupně upravováno a sloužilo místním občanům i občanům z okolních vesnic k odpočinku tělesnému i duševnímu. Každoročně se zde konaly mariánské pobožnosti – v měsíci květnu a v měsíci září. Poslední léta však tomuto místu mnoho nepřála a tato oblast byla značně zanedbána.

Vývěr pramene byl upraven a opatřen odtokovým potrubím v roce 1948. Téhož roku byl posvěcen prelátem Františkem Cinkem. Kaple byla opravena v létě 1954.

V roce 1987 – 1989 zásluhou občanů ze Staré Vsi a Přestavlk byla opravena a za přispění občanů a farníků z Kostelce u Holešova, Karlovic, Roštění, Němčic, Říkovic, Vlkoše, Přestavlk, Líšné, Beňova, Domaželic a i vzdálenějších farností nabylo toto místo současné podoby.

Dnešní doba kromě mnoha„světel“ vykazuje i nemálo „stínů“. Z kaple byly v roce 1996 zcizeny mosazné svícny, v týdnu od 20.5. do 26.5.1996 byla zcizena po násilném otevření dveří socha Krista a několik obrazů. Sochu Krista objednala a nechala zhotovit slečna Antonie Zanášková, sestra P. Ignáce Zanášky, místoděkana v Uherském Hradišti (staroveští rodáci, rodný dům Stará Ves č. 32). Sochu zhotovil akademický sochař Bohumil Bek v Kutné Hoře 1. července 1914, (Kaple byla poprvé vyloupena asi r. 1894, kdy byly zcizeny z pokladny peníze.).

Historická data na zdi kaple

Na zdi kaple je možné si přečíst historické data oprav, a to v letech 1940, 1954 a 1989. Další nemalé opravy nedaly na sebe dlouho čekat. Kromě výmalby a udržování okolí kolem došlo i na další opravy.

V první polovině září 2012 byly provedeny práce na opravě kapličky a studánky. Kaple si vyžádala další opravu – výměnu dveří i se zárubněmi. Dvoukřídlé dveře i se zárubněmi byly vyrobeny z dubového masivu a na nové dveře bylo přeneseno původní repasované kování. Také kamenná obezdívka studánky nesla stopy času, bylo třeba ji vyčistit a nově sestavit schody. Podle resturátorského záměru byla zpevně na cihelná podezdívka, kamenné části byly očištěny od mechu, lišejníků a cementového nátěru. Schodiště bylo doplněno a urovnáno. Podle původního návrhu byla na studánku umístě na nová kovová mříž. Opravu kulturní památky kaple Panny Marie se Svatou  Studánkou byla provedena za finančního přispění Ministerstva kultury ČR z programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to ve výši 58.000 Kč, celkové náklady byly 69.539 Kč.

Studánka u kaple

Poutníci, kteří při mariánské pouti v září 2012 přišli poděkovat za úrodu, již mohli zrekonstruované a opravené dílo obdivovat. Velké poděkování patří všem, kteří nejen přispěli, ale hlavně těm kteří se podíleli svými silami a nezištně pomáhají tomuto místu dodávat ono kouzlo ticha.

Očekávané opravy v roce 2021

“Studánku samotnou jsme opravovali nedávno a kaplička prochází úpravami a nutnými opravami průběžně. V letošním roce 2021 jsme podali žádost o dotaci na opravu kaple do programu „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ ministerstva zemědělství, abychom mohli odstranit havarijní stav omítek a střešního pláště a prodloužili tak životnost kapličky,“ vysvětluje starostka obce Jiřina Mádrová. „Protože se nachází v lese Dubina, je tato stavba více náchylná na vlhkost. V rámci plánované opravy budou odstraněny poškozené omítky stěn a stropů a zhotoveny nové. Dojde k částečnému přeštukování fasády,“ vyjmenovala rozsah prací starostka. Úpravy počítají i s obroušením a očištěním stávající krytiny, demontáží oplechování atiky či novým nátěrem střechy a ocelového kříže. „Práce budou probíhat pod dohledem památkářů a v souladu se závazným stanoviskem oddělení ochrany životního prostředí přerovského magistrátu,“ uzavřela.
(Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/svata-studanka-stara-ves-2021.html)

Mějme stále na paměti odkaz našich předků, chovejme svou náklonnost k tomuto místu, aby kaple přežila i další léta a byla vždy ve vážnosti občanů a farníků jak staroveských, tak i ze širokého okolí jako doposud.

Pouť ke studánce v lese Dubina se koná pravidelně každý rok vždy 1. neděli v květnu a 1. neděli v září,  v 15:00.